ECH

ECH

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติก สารเคมี ตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันที่ระเหยยาก เป็นต้น เครื่องหาปริมาณน้ำดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบค่า Hydrogen Sulfide ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในส่วนการผลิต เครื่องวัดค่าแอมโมเนียในก๊าซ (NH3 in Gases) เครื่องวัด Total Dissolved Gas in Oil และเครื่อง Gas Chromatography แบบทดสอบนอกสถานที่

Showing all 3 results, including child brands

Showing all 3 results, including child brands